Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen uit de overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten, andere handelingen en pr├ęcontractuele rechtsbetrekkingen.
1.2 De toepasselijkheid van voorwaarden van koper wordt door FABB sportswear B.V. uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2. Tot stand komen van overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen en offertes, zowel mondeling als schriftelijk, zijn vrijblijvend.
2.2 Overeenkomsten komen uitsluitend tot stand wanneer FABB sportswear B.V. na ontvangst van de order van koper, hetzij deze bevestigt, hetzij met de uitvoering ervan begint.
2.3 Monsters, tekeningen, getoonde modellen, opgegeven afmetingen, maten, hoeveelheden, gewichten, kleuren, materialen, materiaalstructuur, finish en/of andere gegevens, die door FABB sportswear B.V. aan koper zijn verstrekt, gelden slechts als benaderende omschrijving van de zaak.
2.4 Slechts indien de zaken zeer wezenlijk afwijken van voormelde gegevens, is koper bevoegd de overeenkomst binnen 8 dagen na datum van levering te ontbinden.

Artikel 3. Gegevens verstrekt door koper

Van de door koper aan FABB sportswear B.V. verstrekte monsters, tekeningen, getoonde modellen, opgegeven afmetingen, maten, hoeveelheden, gewichten, kleuren, materialen, materiaalstructuur, finish en/of andere gegevens wordt door FABB sportswear B.V. aangenomen dat deze juist en adequaat zijn, zonder enig nader onderzoek. Koper vrijwaart FABB sportswear B.V. tegen aanspraken in en buiten rechte van een derde, die stelt dat op een merk-, octrooi-, handelsnaam-, model-, auteursrecht of enig ander recht van die derde, inbreuk is gemaakt door gebruikmaking daarvan door FABB sportswear B.V.. Indien een derde bezwaar maakt tegen uitlevering door FABB sportswear B.V., is FABB sportswear B.V., onverminderd het voorgaande, zonder meer gerechtigd de uitlevering niet uit te voeren en/of terstond te staken en vergoeding voor de gemaakte kosten en schadevergoeding van koper te verlangen, zonder dat FABB sportswear B.V. tot enige schadevergoeding jegens koper gehouden is.

enz…